Connect with us

Hi, what are you looking for?

Kullanım Koşulları

Sayın Kullanıcı,

Bu web sitesi VOVETO Bilişim Teknolojileri A.Ş’ne aittir. Kullanım Koşullarında kısaca DomainMatik olarak anılacaktır.

DomainMatik Web Sitesi’ne hoş geldiniz,

Aşağıda ki “Kullanım Koşulları” siz değerli kullanıcılarımıza sunduğu bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri belirtmektedir. DomainMatik Web sitesine giren ya da sitedeki formları dolduran her kullanıcı Kullanım Şartları’nda yer alan hükümleri okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır. Aşağıda yer alan Kullanım Koşulları *.domainmatik.com web sitesine ait tüm alt domainler de geçerlidir.

Kullanım Şartları:

1. Burada yayınlanan metin, resimler, sesler, diğer tüm bilgiler ve dokümanlar, aksi belirtilmedikçe DomainMatik’e aittir. DomainMatik‘in önceden yazılı izni alınmaksızın, kısmen veya tamamen kopyalanması, başka bir yerde yayımlanması yasaktır. DomainMatik ismi ve logosu, VOVETO Bilişim Teknolojileri A.Ş‘nin ticari markalarıdır.

2. DomainMatik web sitesinde yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama ve haber kısaca “bilgi” sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sitesinde yer alan “bilgi” lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, DomainMatik Pazarlama Yetkilisinden temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sitesinde yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle DomainMatik’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

3. İşbu “Web Sitesi Kullanım Koşulları” DomainMatik tarafından site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Bu sitede yer alan tüm ürün detayları ve bilgileri, bu Internet sitesinin yayına alındığı tarihte en son elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmıştır. DomainMatik dilediği zaman ve önceden hiçbir uyarı yayınlamaksızın bu sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, DomainMatik tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. Yazım hatalarından dolayı sorumluluk alınmaz.

4. DomainMatik web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tüm gerekli tedbirler alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, DomainMatik web sitesini kullanması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından, siteyi kullanımı sırasında herhangi bir kişisel verisinin kötü niyetli 3. işiler tarafından ele geçirilmesi halinde doğabilecek maddi ve manevi zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

5. DomainMatik, siteye erişilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Bu siteye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da sitenin kullanılması ile kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından DomainMatik’in ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

6. Bu politika, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezada yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu politikanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde bu politikadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

7. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

DomainMatik olarak, KVKK’ da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metni’ ni hazırladık. Kişisel bilgileriniz (Örneğin adınız, soyadınız, telefon numaranız, adresiniz, T.C. Kimlik numaranız, elektronik posta adresiniz, şirket unvanınız, şirket adresiniz, şirket vergi numaranız, müşteri numaranız.)  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Yasasının hükümlerine uygun olarak tarafımızdan işlenecek ve bir veri tabanı üzerinde depolanacaktır. Bu veri koruma politikası sadece web sayfalarımıza uygulanır. Linkler aracılığıyla kendi sayfalarımızdan başka sayfalara bağlantı kurmanız halinde, uygulanan özel hayatın korunması politikası hakkında bilgi almak için lütfen ilgili sayfaların editörü ile temas kurun.

8. Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilecektir;

 • Tarayıcı kullanımınız nedeniyle Tarayıcı tipi ve sürümü, İşletim sistemi, Başvuran URL (örneğin bizi ziyaret etmeye başladığınız özgün web sitesi), Ziyaret edilmiş web sitesi, Internet Protokol (IP) adresinizin gibi bilgilerin teknik ve otomatik olarak işlenmesi,
 • Bu bilgilerin ayrıca ve sadece saklanması,
 • İnsan Kaynakları sekmesinde bulunan formun doldurulması halinde, bu bilgilerin işe alım süreçlerinde kullanılması ve daha sonra değerlendirilmek üzere kanunda öngörülen sürelerde saklanması,
 • Ürün ve hizmetlerimizden yararlanmanız halinde söz konusu işlemi gerçekleştirmek ve siparişin ilerlemesinden sizleri haberdar edebilme,
 • Sizi yeni ürün ve hizmetlerimizden haberdar edebilme ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapma,
 • Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,
 • Ürün ve hizmetlerimizi kullanmanız karşılığında faturalandırma yapma,
 • Kimliğinizi teyit etme,
 • İlgili ürün ve hizmetlerimize başvurularınızda gerekmesi halinde kredi notu kontrolü ve kredi raporlaması işlemlerini gerçekleştirme,
 • Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme,
 • Ürün ve hizmet güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi amacıyla.

9. İlgili verilerinizin aşağıda yer alan nedenlerle aktarımı söz konusu olabilir;

 • Şirketimizin bağlı kuruluşları için çalışan ihtiyacı olması halinde aranan pozisyona uygun olup olmadığı bakımından değerlendirilmek üzere bir sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla bağlı kuruluşlarımıza,
 • Kanunda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması amacıyla gerekmesi halinde avukatlarımıza.

10. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri,

Tarafınızca sitemizde veya aracı ödeme kuruluşlarında yer verilen tüm formların doldurulması,
Site de yaptığınız gezinti esnasında toplanan çerezler aracılığıyla toplanması şeklindedir.

Toplamanın hukuki nedenleri ise;

 • Bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan alakalı olması ve verilerin işlenmesinin gerekli olması kaydıyla,
 • Tarafınızın hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması kaydıyla,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi nedeniyle,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi şeklindedir.

11. Kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ise;

KVKK madde 11 gereği;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme şeklindedir.

KVKK m. 11 uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, info@domainmatik.com eposta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Ayrıca, tarafınızca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerini tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ m. 5 hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuz yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.